Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διά ζώσης και διαδικτυακά, με σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. πρωτ.: Φ11/944/Δ7/04-01-2023) με θέμα:

 

✅ Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Συγκεντρωτικός πίνακας εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά